Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Regulamin Rady Rodziców

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce na podstawie § 16 Statutu szkoły oraz art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( nowelizacja z dnia 1 września 2007r.).

Rozdział II

Zakres, kompetencje i przedmiot działania

§ 2

Rada Rodziców jest organem szkoły, powołanym do realizowania wielu zadań.

 1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;
 2. Ułatwia szkole współpracę z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów;
 3. Współdziała ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i podnoszenia jej wyników.
 4. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną a dyrektor szkoły jest koordynatorem współdziałania poszczególnych organów i zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 5. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, ponadto w uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 8. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 9. Rada Rodziców może wyrażać pisemną opinię o pracy nauczyciela przez sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego lub przez dokonaniem oceny pracy.

 

 

Rozdział III

Wybory do Rady

§ 3

 

 1. Wybory do Rady Rodziców powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, najpóźniej do 30 września bieżącego roku szkolnego.
 2. Dotychczasowa rada Rodziców wykonuje zadania do czasu wyboru nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września nowego roku szkolnego.
 3. Zebranie ogólne rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybierze co najmniej 7-osobową Radę Rodziców i 3-osobową Komisję Rewizyjną.
 4. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności niezbędnej liczby rodziców, organem reprezentatywnym do podjęcia uchwały w imieniu rodziców jest ogół zgromadzonych rodziców.
 5. Członkowie nowej Rady będą wybierani spośród rodziców uczniów poszczególnych sekcji muzycznych lub w przypadku ich braku z poszczególnych grup przedmiotowych.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej będą wybierani spośród ogółu zebranych rodziców.
 7. Prawo do zgłaszania kandydatów do Rady Rodziców i komisji Rewizyjnej ma każdy rodzic.
 8. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady powinni by powołani nowi członkowie przez zebranie ogólne rodziców.
 9. Skład Rady Rodziców może stanowić nie więcej niż po dwóch rodziców uczniów danej sekcji instrumentów ( sekcji instrumentów klawiszowych, sekcji instrumentów dętych drewnianych, sekcji instrumentów dętych blaszanych wraz z perkusją oraz sekcji instrumentów smyczkowych), przypadających po jednym reprezentancie na I i II ST szkoły oraz 1 reprezentanta klasy wokalnej. W przypadku braku sekcji wybieranych będzie po dwóch przedstawicieli rodziców uczniów poszczególnych grup przedmiotowych.
 10. Jeżeli na zebraniu ogólnym nie będzie obecna wymagana reprezentacja rodziców poszczególnych sekcji lub grup przedmiotowych zebranie rodziców wyłoni radę rodziców spośród ogółu zebranych.
 11. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 3-osobowa Komisja Skrutacyjna powołana z ogółu zebranych rodziców.
 12. Po dokonaniu wyboru przez ogólne zebranie rodziców nowa Rada Rodziców oraz Komisja Rewizyjna konstytuują się.

 

 

Rozdział IV

Władze Rady

§ 4

 

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 5

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

 

 

Rozdział V

Posiedzenia Rady

§ 6

 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się przy udziale co najmniej 50% składu rady.
 3. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 4. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 5. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 6. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

 

Rozdział VI

Podejmowanie uchwał

§ 7

 

 1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos przewodniczącego jest głosem decydującym.

Rozdział VII

Fundusze Rady

§ 8

 

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
 2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę, z darowizn i dotacji.

 

§ 9

 

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu rady ustalane są corocznie przez Radę w planie finansowym.
 2. Środki z funduszu rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

 

§ 10

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem trzech upoważnionych osób: Przewodniczącego, Zastępcy i Skarbnika.
 3. Rada Rodziców przygotowuje projekt planu finansowego na nowy rok szkolny przedkłada go na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

Plan finansowy Rady Rodziców PSM  I i II stopnia w Ostrołęce zatwierdza ogólne zebranie rodziców.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.