Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
 

 Władze samorządu

1. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

2. Władzą samorządu jest zarząd z liczbie minimum 3 uczniów , w składzie:

a) przewodniczący
b) zastępca przewodniczącego
c) członkowie
 

 3. Kadencja zarządu jest jednoroczna, a  wybory odbywają się we wrześniu na zebraniu wszystkich uczniów szkoły. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym  i bezpośrednim. Termin nowych wyborów ogłasza opiekun samorządu.


4. Zarząd kieruje bieżącą pracą samorządu uczniowskiego pod okiem opiekuna samorządu.

 

Zadania Samorządu

 

 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych   w Statucie Szkoły.

 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców  w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.

 4. Organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku.

 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

 6. Organizacja życia społecznego i kulturalnego w szkole oraz podejmowanie działań mających na celu integrację społeczności uczniowskiej.

 7. Przygotowanie planów działalności samorządowej oraz konsultowanie zadań z  Dyrektorem Szkoły.

 


Uprawnienia Samorządu

 

 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.

 5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 6. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

 7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 8. Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.

 9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież oraz szkołę.

 


Obowiązki Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.