Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce

(tekst jednolity)

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce i dzia­ła na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych mających na celu wspieranie działań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrołęka.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gólnym uwzględnieniem Ostrołęki i województwa mazowieckiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać człon­kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. promocja muzyki, jako integralnej części życia społeczno-kulturalnego,

 2. inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Ostrołęce i poszerzenia oferty szkoły,

 3. wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów i nauczycieli szkoły,

 4. działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, koncertów, festiwali, konkursów spotkań muzyków różnych specjalności, seminariów, sesji naukowych, wykładów, konferencji, warsztatów i kursów muzycznych;

 2. utrzymywanie współpracy z ośrodkami kultury, sztuki i nauki w kraju i za granicą poprzez propagowanie dorobku artystycznego uczniów i nauczycieli szkoły;

 3. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego
  i lokalnego;

 4. organizowanie współpracy międzynarodowej, podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą;

 5. rozwijanie działalności muzyczno-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie wszelkich form promocji, edukacji i rozpowszechniania muzyki w postaci ogniska, przedszkola muzycznego, wyjazdów na festiwale, konkursy, koncerty, kursy, wycieczki edukacyjne i inne imprezy kulturalne;

 6. organizowanie imprez charytatywnych i okolicznościowych włączających stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;

 7. pomoc finansową w zakupie instrumentów muzycznych, oraz innych urządzeńusprawniających prace szkoły;

 8. prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek i we współdziałaniu z innymi podmiotami w zakresie:

  1. prowadzenia edukacji muzycznej w ramach ogniska muzycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  2. prowadzenia przedszkola, szkoły muzycznej i i II stopnia

  3. prowadzenia pozaszkolnych form edukacji artystycznej

  4. organizowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

  5. organizowania badań naukowych, konferencji i sympozjów naukowych

  6. wystawiania przedstawień artystycznych i innej działalności z tym związanej

  7. prowadzenia rozrywkowej, rekreacyjnej i artystycznej działalności twórczej

  8. prowadzenia obiektów kulturalnych, biblioteki

  9. wydawania oraz sprzedaży książek, gazet, czasopism i innych artykułów piśmiennych

  10. prowadzenia działalności związanej z produkcją i dystrybucją nagrań dźwiękowych, audiowizualnych i muzycznych

  11. nadawania audycji i programów radiowo-telewizyjnych

 9. wspieranie nowatorskich przedsięwzięć edukacji artystycznej;

 10. promowanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego;

 11. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Osoba małoletnia poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jej przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Osoba małoletnia w wieku 16-18 lat (mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełnię praw obywatelskich, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym i wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej w ciągu dwóch miesięcy oddaty złożenia deklaracji.

4. W razie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Członkowie Stowarzyszenia rozpatrują odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek,

 4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 14

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz za czyn niehonorowy i działania na szkodę Stowarzyszenia,

 3. wykluczenia przez Zarząd z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 4. wykluczenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres 3 lat,

 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 6. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje wniesienie pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
  z powodu:

 4. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 5. pisemnej rezygnacji,

 6. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

§ 17

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stano­wią inaczej.

 

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter­minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ter­minem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Stowarzyszenia,

 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

 

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego wybiera­nego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

 

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalno­ści Stowarzyszenia
  i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do walnego zebrania o udzielanie absolutorium Za­rządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze spon­soringu,

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

 4. dochody z działalności gospodarczej

 5. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Sto­warzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzysze­nia podejmuje Zarząd za zgodą Walnego Zebrania.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach ma­jątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia bądź uchwalenia nowego Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy człon­ków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.